Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh tiếp Tư lệnh Tăng - Thiết giáp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia

(Bqp.vn) - Chiều 21/10/2014, tại Hà Nội, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp Trung tướng Pâu-si-tha, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia và các thành viên đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Loading the player ...

Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh tiếp Tư lệnh Tăng - Thiết giáp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia

(Bqp.vn) - Chiều 21/10/2014, tại Hà Nội, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp Trung tướng Pâu-si-tha, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia và các thành viên đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.