Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang

15:00 | 01/02/2020

(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân là nguyên tắc bất biến, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước dân tộc.

Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta khẳng định phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào” [1]. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang thì ở đó phải có sự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự tổng kết lịch sử và là khái quát, phát triển tư duy lý luận của Đảng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân; chỉ rõ quy luật xây đựng, phát triển của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trải qua quá trình cách mạng, để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Đảng ta luôn xác lập cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, nhằm hiện thực hóa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm cho Đảng nắm chắc lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Trong gần 75 năm qua, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử. Hình thức tổ chức cụ thể trong mỗi thời kỳ tuy có khác nhau, nhưng đều nhất quán quan điểm, nguyên tắc là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, luôn công kích, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Chúng đòi bỏ Điều 65, chương 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế” [2]; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; chúng còn xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tạo mối nghi ngờ, hiềm khích, gây ly gián, chia rẽ Quân đội với Công an; chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang, chia rẽ lực lượng vũ trang với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của chúng là nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ XHCN, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, từng bước vô hiệu hóa, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của lực lượng lượng vũ trang nhân dân.

Để giữ vững nguyên tắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh phản bác lại những luận điệu phản động của các thế lực thù địch, bảo đảm cho lực lượng vũ trang luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cần thực hiện tốt các nội dung:

Thứ nhất, luôn kiên định và giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, phải luôn kiên định giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm cho Đảng nắm chắc lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Đây là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối; Đảng không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang trực tiếp, không thông qua một khâu, một tổ chức trung gian nào. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, trên mọi nhiệm vụ. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của lực lượng vũ trang trong suốt 75 năm qua.

Đảng không những đề ra đường lối, chủ trương quân sự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xác định phương hướng phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh của đất nước; xác định các chủ trương, giải pháp nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an mà còn lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hóa quan điểm, đường lối xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương quyết định những vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; trở thành lực lượng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và tích cực, chủ động tham gia xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước thống nhất chỉ huy, quản lý lực lượng vũ trang theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đây là yếu tố căn cốt đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Cùng với quy định của pháp luật, Đảng luôn nêu cao tinh thần tự hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, giữ vững vai trò lãnh đạo đối với lực lượng vũ trang.

Để nâng cao chất lượng lãnh đạo, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội và Công an phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương, quan điểm, đường lối về quân sự, quốc phòng an ninh của Đảng; đồng thời, phải thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh, trật tự; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Chỉ đặt dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang mới giữ vững bản chất của đội quân cách mạng, của dân do dân và vì dân, mới phát huy được vai trò trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Do vậy, sự lãnh đạo lực lượng vũ trang của Đảng không thể phân chia cho bất kỳ ai hay lực lượng tổ chức chính trị nào khác. Nhà nước thống nhất quản lý chặt chẽ lực lượng vũ trang, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật.

Thứ hai, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Để bảo đảm cho lực lượng vũ trang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đảng phải không ngừng kiện toàn hệ thống tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang; nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với cá nhân phụ trách; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao tính chiến đấu, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong từng tổ chức đảng và đơn vị; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ, khoa học sát với yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn của từng tổ chức đảng.

Việc nắm chắc và chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh, thực sự trung thành và tin cậy về chính trị là một nguyên tắc chiến lược của Đảng, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của quốc gia dân tộc và chế độ. Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện bản chất giai cấp công nhân của lực lượng    vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đẩy mạnh xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng ngày càng có chất lượng cao, số lượng phù hợp, gắn liền với cơ cấu, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý; thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong lực lượng vũ trang. Đây là những vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang.  

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng gắn với tăng cường sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang cách mạng quan hệ chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

Nhà nước quản lý thống nhất lực lượng vũ trang trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng luật pháp; đồng thời, không ngừng cải cách tổ chức và    hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ và cơ quan ngang Bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đối với lực lượng vũ trang; không ngừng củng cố, hoàn thiện, hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy các cấp trong các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ. Nỗ lực cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; xác định rõ nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp vận hành của bộ máy lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang. Duy trì nghiêm cơ chế lãnh đạo để Đảng luôn luôn nắm chắc được lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, các chủ trương, quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải được thể chế hoá thành các văn bản pháp luật và được thực hiện bằng các cơ chế quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối lực lượng vũ trang là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, cần chủ động đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực quốc phòng, an ninh làm cơ sở để xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo vệ Tổ quốc, giữ môi trường ổn định để phát triển đất nước.

Thứ tư, đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an. Đây là sự chống phá cực kỳ nguy hiểm và trên thực tế, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Chúng ra sức xuyên tạc, bôi nhọ bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Quân đội và Công an; xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước có lực lượng Quân đội và Công an tham gia, nhằm làm mất uy tín vị thế, vai trò cùa hai lực lượng này trước nhân dân. Mục tiêu của các thế lực thù địch là nhằm tách rời lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của Đảng; làm cho lực lượng vũ trang không còn là công cụ bạo lực sắc bén, không còn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang phải được giữ vững và luôn luôn được củng cố, tăng cường trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, lực lượng vũ trang là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Trên nền tảng cơ sở đó, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong lực lượng vũ trang cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời xử lý các tình huống phức tạp diễn ra theo đúng cương lĩnh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ địch lợi dụng. Các cấp ủy Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; làm cho Quân đội và Công an thật sự đoàn kết, gắn bó, là lực lượng xung kích đi đầu ưong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm thù địch, sai trái muốn hạ thấp, xem nhẹ, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh cách mạng nào, lực lượng vũ trang phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trong mọi tình huống, tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, không dao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình và sự công kích của các thế lực thù địch; nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới.

[1] - Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 608.

[2] - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.

File đính kèm:

Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.