Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng

08:59 | 20/01/2023

(Bqp.vn) - Ngày 18/01/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 167/KH-BQP về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng; Kế hoạch xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm... trong tổ chức lấy ý kiến. Cụ thể:

* Nội dung lấy ý kiến

Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Trong đó, tập trung tham gia ý kiến vào các nội dung theo Phụ lục I, II kèm theo Kế hoạch này.

* Hình thức lấy ý kiến

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền và báo cáo bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế/BQP và qua hộp thư điện tử: hanght_c23@mail.bqp).

Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.

Thông qua Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

* Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến trong Bộ Quốc phòng về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 15/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/02/2023.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp ý kiến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền và gửi văn bản báo cáo về Bộ Quốc phòng, trước ngày 20/02/2023.

Để triển khai thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch nêu trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.