Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng - vấn đề then chốt làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội

18:20 | 15/11/2023

(Bqp.vn) - Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân lớn mạnh về mọi mặt, để cùng toàn dân hoàn thành thắng lợi công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, trước những đòi hỏi về phát triển đất nước và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta xác định “Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” [1]. Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, toàn quân ta. Thế nhưng các thế lực thù địch lại lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, chống phá với thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc.

Nhằm gây sự chú ý của dư luận, cùng với “ca tụng”, đánh giá cao chủ trương xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại của Đảng, một số cá nhân xưng danh “người yêu nước” đã “kiến nghị”, “đề xuất” với Đảng, Nhà nước về cách thức xây dựng Quân đội hiện đại “phù hợp” điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo họ, hòa bình, hợp tác và phát triển đang là xu thế thời đại, thì vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp hiện đã lỗi thời; rằng, nếu đã xác định lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất thì xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại chỉ cần nhấn mạnh tính nhân dân, tính dân tộc là đủ, đề cập tính đảng, tính giai cấp của Quân đội là không cần thiết, hay ít nhất cũng làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hiện đại hóa Quân đội. Đồng thời, họ còn “mạnh dạn” đề xuất: trong tình hình mới, phải nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp quyền và để làm được điều đó thì mọi hoạt động của Quân đội cần được luật hóa, đặt dưới sự lãnh đạo của Nhà nước, còn Đảng chỉ cần lãnh đạo Nhà nước là đủ, không nhất thiết phải lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Bên cạnh đó, để thể hiện rõ “trách nhiệm”, họ kiến nghị mô hình xây dựng Quân đội hiện đại theo hướng “chuyên nghiệp hóa” như quân đội nhà nghề ở một số nước tư bản...

Sự “hiến kế” trên đây nghe qua tưởng như rất “tâm huyết”, đầy “trách nhiệm” với Tổ quốc, song bằng nhãn quan chính trị tỉnh táo, chúng ta dễ dàng thấy rõ mưu đồ thâm hiểm mà chúng hướng đến là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Về sâu xa chúng phủ nhận học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, từng bước xóa nhòa ý thức hệ vô sản, chuyển hóa dần bản chất chính trị của Quân đội; làm cho Quân đội mất phương hướng, mục tiêu chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, bản chất của quân đội cách mạng. Đây cũng chính là đích đến mà các thế lực thù địch đã theo đuổi lâu nay, hòng “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng - một trong những điều kiện tiên quyết phá hoại con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Vấn đề đặt ra là tại sao các đối tượng lại tập trung mũi nhọn, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tấn công quyết liệt, vừa trực diện, vừa lâu dài nhằm làm giảm vai trò, tiến tới vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội và coi đó là một mục tiêu hàng đầu trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”? Câu trả lời từ thực tiễn lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta, đó là: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội; đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ bạo lực phản cách mạng, đã đòi hỏi Đảng phải sớm tổ chức ra lực lượng vũ trang, nuôi dưỡng và lãnh đạo nó trở thành công cụ bạo lực cách mạng phục vụ mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Theo đó, ngay tại Đại hội Đại biểu lần thứ nhất (tháng 3/1935) Đảng ta đã thông qua Nghị quyết về “Đội tự vệ”. Tiếp đến, ngày 22/12/1944, chấp hành Chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, gồm 34 cán bộ, chiến sĩ. Ngay từ đầu, về tổ chức Đội lấy chi bộ đảng làm hạt nhân lãnh đạo, bên cạnh Đội trưởng Hoàng Sâm (người chỉ huy), có Chính trị viên (đồng chí Xích Thắng). Đây là mốc son đánh dấu cho sự hình thành một quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản. Một quân đội mà mọi hoạt động (tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, trang bị vũ khí, mục tiêu chiến đấu, cách đánh...) đều được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Một Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Một quân đội mà Đảng luôn giữ quyền độc tôn lãnh đạo; không chia sẻ, nhường quyền lãnh đạo Quân đội cho bất kỳ đảng phái, tổ chức hoặc cá nhân nào.

Thực tiễn 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội đã minh chứng rằng, ở bất cứ giai đoạn, điều kiện, hoàn cảnh nào, nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội luôn được giữ vững và không ngừng tăng cường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, phát triển lớn mạnh. Đặc biệt, ngay sau ngày thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã làm nên chiến thắng Phai Khắt (ngày 25/12/1944), Nà Ngần (ngày 26/12/1944), mở ra truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng của Quân đội nhân dân. Sau gần một năm, Đội quân ấy là lực lượng vũ trang nòng cốt cùng toàn dân làm nên chiến thắng vĩ đại Cách mạng tháng Tám (năm 1945), giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu, Quân đội ta đã không ngừng phát triển lớn mạnh từ nhỏ đến lớn, trang bị từ thô sơ đến ngày càng hiện đại; từ những đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn và phát triển lên quy mô đại đoàn, quân đoàn bộ đội chủ lực. Nghệ thuật tác chiến cũng được Đảng kế thừa phát triển ở tất cả các loại hình: chiến thuật, chiến dịch, chiến lược; được Quân đội vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chiến đấu, trở thành những nét nghệ thuật quân sự đặc sắc đem lại những chiến thắng hiển hách trên chiến trường, được cả thế giới khâm phục. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra chiến trường chỉ đạo trong Chiến dịch Biên Giới năm 1950; Thường vụ Trung ương Ðảng thông qua chủ trương tác chiến của Tổng Quân ủy trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954; Bộ Chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ (ngày 06/12/1953) và sự chủ động, sáng tạo, hành động kiên quyết của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ khi thay đổi phương châm tác chiến “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, góp phần quyết định để Quân đội trực tiếp làm nên chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hay, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết định, cùng với lãnh đạo cả nước thực hiện mục tiêu xuyên suốt tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,... Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tác chiến trên các chiến trường trọng điểm, tạo ra xung lực mạnh mẽ để Quân đội ta giành thắng lợi liên tiếp các chiến dịch lớn: Tây nguyên (04/3 đến 03/4/1975), Trị Thiên - Huế (05/3 đến 26/3/1975), Nam Ngãi (10/3 đến 26/3/1975), Đà Nẵng (26/3 đến 29/3/1975)... Điều đó, đã trở thành nguồn cổ vũ lớn cho tinh thần chiến đấu “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; Táo bạo, táo bạo hơn nữa... Quyết chiến và toàn thắng” [2] cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, cùng với nhân dân hình thành sức mạnh như “triều dâng, thác đổ” đưa Chiến dịch Hồ Chí Minh đến toàn thắng, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đất nước thống nhất, cả nước bước vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, song do hậu quả chiến tranh và những yếu tố tác động khác nhau, đã làm đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài; đời sống cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, cuộc chiến tranh xâm lược ở hai đầu đất nước cũng làm cho Quân đội phải căng mình ra chống đỡ. Tuy thách thức đặt ra nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội vẫn một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chiến đấu kiên cường bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Quân đội không ngừng được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, cùng toàn dân, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, đưa nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu nêu trên của cả nước nói chung, Quân đội nói riêng xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội luôn giữ vai trò quyết định. Điều đó càng được khẳng định khi Quân đội Liên Xô - một quân đội hùng hậu vào bậc nhất thế giới, nhưng do buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, nên mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu và không thể bảo vệ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trước biến động chính trị năm 1991. Bài học xương máu ấy càng cho thấy rõ tầm quan trọng đặc biệt của nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội.

Như vậy, xét cả lý luận và thực tiễn đã cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội luôn là vấn đề sống còn của Quân đội, vấn đề then chốt trong phòng chống, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, trước hết cần tăng cường giáo dục giác ngộ sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Điều đó sẽ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan, tiến tới “vô hiệu hóa” luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội, “Quân đội trung lập” của các thế lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhận thức sâu sắc rằng, quân đội bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, không có quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng, Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng phải làm cho bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ngày càng thấm sâu, trường tồn và phát triển mạnh mẽ trong tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, năng lực, tác phong công tác tốt, lối sống trung thực giản dị; luôn kiên định con đường cách mạng của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Hai là, xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là nội dung rất quan trọng, làm cơ sở để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đốỉ, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Vì vậy, phải thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, coi trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị Quân đội. Hiện nay trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và tác động ảnh hưởng lớn của văn hóa xấu độc, các tệ nạn xã hội,… đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng “Đơn vị văn hoá” với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong đó, chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kết hợp giữa bồi dưỡng nâng cao lập trường chính trị, tư tưởng với xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng cảnh quan môi trường với củng cố nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm vượt khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Đấu tranh trực diện với địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội có tầm quan trọng đặc biệt và trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt hiện nay. Nhiệm vụ cơ bản trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù là bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới; đấu tranh làm rõ luận điệu cho rằng “quân đội trung lập về chính trị”, “quân đội phi giai cấp” là vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục khẳng định Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, thực hiện mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để tiến hành đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực này, cần chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận và lực lượng nòng cốt (lực lượng 47) toàn quân có đủ phẩm chất và năng lực, nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng này tích cực tham gia đấu tranh với địch.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục” [3] đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi vậy, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội sẽ luôn là “tấm lá chắn bất khả chiến bại” bảo đảm cho Quân đội có “sức đề kháng mạnh mẽ”, “miễn dịch” hoàn toàn với mọi thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, đó cũng là vũ khí sắc bén để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc, phủ nhận tính khoa học và thời đại của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Làm cho Quân đội ta luôn trung thành với Đảng, chiến đấu vì lý tưởng, mục tiêu của Đảng, mãi xứng đáng truyền thống quyết chiến, quyết thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

[1]- ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 48, 49.

[2] - Điện số 157-H-TK, Số lưu 450/ĐB-Cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu

[3] - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435

File đính kèm:

Xuân Nguyên (nguồn: tapchiqptd.vn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.