Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025

(Bqp.vn) - Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 504/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 (gọi tắt là Chương trình 504). Chương trình được triển khai và thực hiện trên phạm vi toàn quốc với sáu dự án lớn.


Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng phát biểu tại buổi Toạ đàm “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” do Ban Chỉ đạo Chương trình 504 tổ chức tại Hà Nội ngày 5/12/2011.

Mục tiêu: Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm làm giảm bớt, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom, mìn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom, mìn hòa nhập đời sống xã hội.

Nhiệm vụ:

- Giai đoạn 2010 - 2015: Hoàn thành việc điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc; Xây dựng bộ Quy chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom, mìn; Thiết lập Trung tâm quản lý dữ liệu để tổng hợp, quản lý dữ liệu về nạn nhân bom, mìn, tình trạng ô nhiễm và khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh; Thực hiện công tác rà phá bom, mìn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân (cụ thể, tại sáu tỉnh đã điều tra lập xong bản đồ bom, mìn, phấn đấu rà phá bom, mìn đạt diện tích 200.000 ha; các tỉnh khác phấn đấu rà phá bom, mìn đạt khối lượng diện tích khoảng 300.000 ha); Giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân, tập trung tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom, mìn theo kết quả điều tra sơ bộ được thực hiện năm 2002; Hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom, mìn; Thông tin tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom, mìn sót lại sau chiến tranh, nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ thực hiện Chương trình.

- Giai đoạn 2016 - 2025: Tiếp tục thực hiện công tác rà phá bom, mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân, đạt khối lượng diện tích khoảng 800.000 ha; Tiếp tục tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom, mìn sót lại sau chiến tranh Việt Nam, nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ thực hiện chương trình; Tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân; Tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng bị ô nhiễm bom, mìn nặng.

Giải pháp thực hiện: Xác định, đưa các dự án khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các địa phương; lồng ghép các dự án thuộc chương trình vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động khác có liên quan trong quá trình triển khai; Xây dựng cơ chế quản lý, điều phối cấp quốc gia để phân bổ các nguồn lực trong nước và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn; Xây dựng chính sách thu hút tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh; Xây dựng chiến lược tuyên truyền hậu quả do bom, mìn gây ra nhằm đẩy mạnh vận động tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom, mìn; Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho công tác khắc phục bom, mìn, đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và tập huấn ở trong nước và nước ngoài đối với đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công tác khắc phục hậu quả bom, mìn; nghiên cứu phát triển công nghệ rà phá bom, mìn; Phát huy vai trò trách nhiệm của các bộ, ngành và các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai, vận động thu hút nguồn lực (trong nước và quốc tế), quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án của chương trình.

Dự án: Điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc (sẽ hoàn thành vào năm 2013); Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn (sẽ hoàn thành năm 2011); Nâng cao năng lực và xây dựng Trung tâm Quản lý dữ liệu khắc phục bom mìn (sẽ thiết lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn); Các Dự án rà phá bom mìn (phấn đấu hoàn thành rà phá khoảng 1,3 triệu ha (đạt 20% tổng diện tích bị ô nhiễm trên toàn quốc) tại các tỉnh bị ô nhiễm bom mìn, ưu tiên cho 6 tỉnh đã điều tra lập xong bản đồ bom mìn); Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân; Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng…

Nguồn vốn bảo đảm cho các dự án thuộc chương trình được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước; hỗ trợ của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân trong nước. Mức kinh phí cụ thể của các dự án được bố trí theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.