Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

09:43 | 01/10/2013

(Bqp.vn) - Bảo vệ an ninh quốc gia là cuộc đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đây là cuộc đấu tranh phức tạp, gay go, quyết liệt, lâu dài. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã từng bước thống nhất, nâng cao nhận thức, tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ quốc gia và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung giải quyết các vấn đề mới đặt ra về đảm bảo an ninh quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới tư duy cùng các biện pháp nghiệp vụ, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, tạo thế chủ động chiến lược trong phòng ngừa, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân ngày càng được củng cố, hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an không ngừng được rèn luyện về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.


Lực lượng Công an nhân dân diễn tập chống khủng bố, năm 2012.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ an ninh quốc gia còn một số mặt hạn chế, bất cập, đó là hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên một số lĩnh vực chưa cao; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia chưa đồng bộ, thống nhất, thậm chí còn chồng chéo; tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước còn xảy ra ở nhiều cơ quan; việc giáo dục và tổ chức các biện pháp chủ động phòng ngừa bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan Nhà nước còn sơ hở, mất cảnh giác...

Chủ động đối phó với các nguy cơ, thách thức

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh quốc gia cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục hoạt động chống phá công khai, quyết liệt, thâm độc và xảo quyệt hơn. Trước tác động của các thế lực thù địch và khó khăn của tình hình kinh tế-xã hội, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ diễn biến ngày càng phức tạp. Vấn đề phòng, chống khủng bố, gây rối an ninh, trật tự vẫn là những vấn đề nổi lên, cần được tập trung chủ động đối phó. An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; an ninh chính trị nội bộ; an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh trong tôn giáo, dân tộc và an ninh xã hội tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà nước sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu không có giải pháp phòng, chống hữu hiệu.

Trước tình hình nêu trên, cần khẳng định, bảo vệ an ninh quốc gia là cuộc đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cuộc đấu tranh toàn diện nhằm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên các lĩnh vực. Tính chất căn bản của cuộc đấu tranh này là phức tạp, gay go, quyết liệt và lâu dài. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là quan điểm, tư tưởng cơ bản, xuyên suốt, là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân, là nhân tố cốt lõi đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Đi đôi với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại trong bảo vệ an ninh quốc gia. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là công tác có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, sự ổn định và phát triển đất nước; trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà kẻ địch, các loại tội phạm đã và đang lợi dụng phá hoại.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân ở từng khu vực và trên cả nước, nhất là ở địa bàn chiến lược, trọng điểm. Kết hợp chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, đối ngoại. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý công khai, nghiêm minh các vụ tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, xây dựng và củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo; qua đó, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị-xã hội, an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Quan tâm chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia. Tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là với Quân đội nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phòng, chống khủng bố, gây rối, gây bạo loạn, ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự để bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu bảo vệ.


Phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc.

Thấu suốt tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc

Để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Công an nhân dân phải thấu suốt tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thể hiện tập trung trong các nghị quyết, chỉ thị, nhất là trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, đó là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Lực lượng Công an nhân dân cần không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy, nghiệp vụ, đổi mới các chủ trương, giải pháp, lề lối và phương pháp làm việc; tăng cường công tác nắm, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong xu thế toàn cầu và hội nhập quốc tế. Chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân cần xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác công an; chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ nhân dân.

File đính kèm:

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nguồn: Chinhphu.vn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.