Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở hiện nay

19:51 | 10/11/2013

(Bqp.vn) - Chấp hành Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đây là cơ sở rất quan trọng để toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đề cao ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm TCCT trao đổi kinh nghiệm với các thí sinh tham dự Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân năm 2013. (ảnh; QĐND)

Công tác giáo dục chính trị (GDCT) ở đơn vị cơ sở là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng; nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện bộ đội; nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, người chỉ huy và tổ chức quần chúng, trước hết là của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp. Thực hiện tốt công tác GDCT sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, nhằm phát huy phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác GDCT, bảo đảm hoạt động có nền nếp, đúng quy chế, quy định. Cơ quan chính trị các cấp làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả. Nội dung, chương trình GDCT được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất; bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng. Hình thức, phương pháp GDCT phong phú, thiết thực; coi trọng gắn GDCT với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cán bộ giảng dạy chính trị thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng theo phân cấp. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác GDCT được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Nhờ đó, nền nếp công tác GDCT ở các đơn vị được duy trì nghiêm túc (1); tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội (2); có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, so với mục đích, yêu cầu đề ra, công tác GDCT tại đơn vị cơ sở vẫn còn những hạn chế. Một số cấp ủy, cán bộ chủ trì chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác GDCT, dẫn đến triển khai không đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, quản lý. Nội dung giáo dục có mặt chưa theo kịp sự phát triển của tình hình. Hình thức giáo dục ở một số đơn vị chưa sinh động, hấp dẫn bộ đội. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, học cụ vào GDCT chưa cao. Chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị chưa đều. Trình độ, kiến thức, năng lực, nhất là khả năng sư phạm của cán bộ đại đội, trung đội còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị chưa toàn diện, chưa sát với yêu cầu của thực tiễn. Hầu hết các đại đội, tiểu đoàn chưa có phòng học tập trung. Việc bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Điều đó đã làm hạn chế đến chất lượng công tác GDCT ở đơn vị. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, một số cán bộ, chiến sĩ còn có biểu hiện thiếu yên tâm công tác; ngại thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; ngại vất vả, thử thách; có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp. Các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội vẫn xảy ra, có cả vụ việc nghiêm trọng...

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Đối tượng giáo dục có trình độ học vấn ngày càng cao. Sự tác động từ mặt trái kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế cùng sự gia tăng thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ ngày càng rõ nét… Điều đó đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác GDCT ở đơn vị cơ sở. Vì vậy, các đơn vị phải tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác GDCT; triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, trọng tâm là một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt kỹ, nắm vững nội dung cơ bản của Đề án, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GDCT, bảo đảm theo đúng Quy chế, quy định, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đơn vị. Việc quán triệt phải được tiến hành nghiêm túc đến với mọi đối tượng; làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án, cùng nguyên tắc của việc đổi mới nội dung, hình thức công tác GDCT tại đơn vị. Việc đổi mới công tác GDCT phải quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên tắc công tác tư tưởng, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của quân đội, đơn vị; phải được tiến hành toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; vừa kế thừa, vừa phát triển các nội dung, hình thức, phương pháp đã được khẳng định trong thực tiễn và phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, đột phá vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; gắn đổi mới công tác GDCT với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020. Trong quá trình quán triệt, các đơn vị cần chú ý đánh giá thực trạng công tác GDCT những năm qua, chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm, xác định trọng tâm công tác trong thời gian tới; khắc phục nhận thức không đúng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức GDCT tại đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải coi GDCT là một trọng tâm công tác, cần được lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc; đồng thời, phải được kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị cho các đối tượng. Trên cơ sở Đề án về “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu mới đặt ra đối với công tác GDCT, các cấp ủy, tổ chức đảng ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tổ chức thực hiện. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, phân công công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ. Mặt khác, phải xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan chính trị với cơ quan tham mưu và các cơ quan khác; giữa ngành Tuyên huấn với các đơn vị về công tác GDCT, nhằm phát huy được trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện công tác này một cách thống nhất, nhưng không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Các đơn vị tiếp tục tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế GDCT; qua đó, rút kinh nghiệm, tìm biện pháp thực hiện, đề xuất hoàn thiện Quy chế phù hợp với sự phát triển của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, đơn vị trong thời kỳ mới. Cấp ủy, người chủ trì các đơn vị cần thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị có năng lực toàn diện để có thể chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện GDCT tại đơn vị. Hàng năm, cần coi kết quả GDCT là nội dung cơ bản để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; gắn đánh giá kết quả GDCT với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong công tác GDCT tại đơn vị.

Ba là, tích cực đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp GDCT tại đơn vị. Chương trình, nội dung GDCT phải bảo đảm tính toàn diện, hài hòa về khối lượng kiến thức, coi trọng nội dung cơ bản, thiết thực trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tinh thần yêu nước XHCN; lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, của quân đội và đơn vị. Đồng thời, cần tăng nội dung, thời lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các kiến thức cần thiết khác liên quan đến nhận thức, tư tưởng của bộ đội. Các đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh chương trình, nội dung GDCT cho phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa GDCT với quán triệt nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị. Về nội dung GDCT do đơn vị tự xác định, cần bảo đảm chiếm khoảng 20% chương trình GDCT hàng năm; chú ý lựa chọn những nội dung sát thực tế, phù hợp với nhu cầu nhận thức của đối tượng, đưa vào kế hoạch, soạn thành tài liệu, thông qua Hội đồng Thẩm định tài liệu GDCT (Tổng cục Chính trị) và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. Cán bộ cấp trên cần chủ động định hướng nội dung giáo dục cho cán bộ cấp dưới; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ phân đội; kết hợp chặt chẽ “xây” với “chống”, lấy xây dựng nhận thức, tư tưởng cách mạng, tiến bộ, nhân văn là chính.

Đi đôi với đổi mới nội dung, các đơn vị phải tích cực đổi mới hình thức, phương pháp GDCT tại đơn vị, theo hướng: tiếp tục đổi mới 06 hình thức GDCT chủ yếu được xác định trong Quy chế GDCT đã ban hành (3); trong đó, tập trung nâng cao chất lượng học tập chính trị đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và học tập qua mạng internet. Đây là hình thức mới, nên cần phải chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn sử dụng chặt chẽ, bảo đảm thuận lợi cho việc truy cập, sử dụng tài liệu đúng quy định về bảo mật. Trước mắt, triển khai thực hiện thí điểm ở một số đơn vị cơ sở để rút kinh nghiệm, từng bước nhân rộng trong những năm tiếp theo. Trong từng hình thức giáo dục, phải lựa chọn phương pháp phù hợp; kết hợp giữa phương pháp giảng bài truyền thống với sử dụng các phương tiện thuyết trình, giữa giới thiệu tập trung với gợi mở vấn đề để từng cá nhân tự nghiên cứu, viết thu hoạch, giữa kiểm tra với phúc tra… Các đơn vị cần củng cố, bổ sung, thống nhất các mẫu biểu, sổ sách, giáo án, bài giảng, mô hình và hình ảnh trực quan; coi trọng sử dụng phương pháp đàm thoại trong quá trình giảng bài, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDCT. Việc đổi mới nội dung, hình thức GDCT phải bảo đảm tính sinh động, hấp dẫn, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia; khắc phục tình trạng “đường mòn, lối cũ”, dập khuôn máy móc, xa rời thực tiễn… trong thực hiện công tác GDCT.

Bốn là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị. Để làm được điều đó, trước hết, phải tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức GDCT ở đại đội, tiểu đoàn cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội tại Trường Sĩ quan Chính trị; đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo trung đội trưởng về năng lực quản lý, tổ chức GDCT ở trung đội tại các trường sĩ quan khác. Đối với từng đối tượng đào tạo, phải có chương trình, nội dung phù hợp, đáp ứng yêu cầu và lộ trình thực hiện Đề án; trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công tác đảng, công tác chính trị, phương pháp sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kinh nghiệm quản lý GDCT tại đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị phải hết sức chú ý công tác bồi dưỡng tại chức, theo hướng: cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ mới ra trường; bồi dưỡng thông qua các hội thi, hội thao, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời, phát huy vai trò tự học, tự rèn của đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ, năng lực GDCT tại đơn vị. Nội dung bồi dưỡng phải toàn diện, nhưng có trọng điểm; gắn trang bị kiến thức cơ bản với tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng, thảo luận, nêu vấn đề, vận dụng lý luận vào thực tiễn… Các đơn vị phải bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác GDCT để tiến hành có hiệu quả và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo phân cấp.

 Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng công tác GDCT tại đơn vị. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, các đơn vị cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, các lực lượng, phương tiện ở trong và ngoài quân đội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh. Mặt khác, phải tăng cường đầu tư mua sắm trang bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp quản lý, sử dụng, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả đề ra; kết hợp chặt chẽ với các biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động dự báo, định hướng, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Đồng thời, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp tác động tích cực vào quá trình tổ chức GDCT tại đơn vị.

Thực hiện tốt các giải pháp trên đây là một bảo đảm quan trọng để Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng đi vào cuộc sống, đưa công tác GDCT tại đơn vị hoạt động có nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

[1] - Quân số học chính trị của các đơn vị đạt 95,5%; kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi.

[2] - Tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%; trong đó, nhiều đơn vị dưới 0,1%.

[3] - 06 hình thức GDCT chủ yếu: 1. Học tập chính trị; 2. Nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; 3. Sinh hoạt chính trị, tư tưởng; 4. Ngày chính trị - văn hóa - tinh thần; 5. Thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; 6. Giáo dục thông qua thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, các cuộc vận động, các ngày lễ lớn của dân tộc, quân đội…

File đính kèm:

Trung tướng Mai Quang Phấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.