Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

11:37 | 14/11/2013

(Bqp.vn) - Công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã sớm có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời; phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từ năm 1994 đến cuối năm 2012, các đội TKQT hài cốt liệt sĩ do quân đội quản lý đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, gian khổ tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 15.989 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và 14.549 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia trong các thời kỳ chiến tranh; đồng thời TKQT được ở trong nước hàng nghìn hài cốt liệt sĩ. Những con số nêu trên phần nào nói lên sự nỗ lực, cố gắng, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt này.

 

Ủy Ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Lào ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác TKQT hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào giai đoạn 2013-2014. (ảnh: Đức Dục)

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, ngày 27/7/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg “Về việc phê duyệt đề án TKQT hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Quyết định số 1753/QĐ-TTg, ngày 30/9/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về TKQT hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã ban hành kế hoạch thực hiện quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (ảnh: Nguyễn Hồng Pha)

Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ mục tiêu đến năm 2015 tổ chức TKQT được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ; đến năm 2020 TKQT được 60% số hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin; từ năm 2021 trở đi tiếp tục tổ chức TKQT số hài cốt liệt sĩ còn lại. Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản trong triển khai thực hiện công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai công tác lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức lực lượng và bảo đảm đầy đủ kinh phí, vật chất, phương tiện cho nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ. Triển khai các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ hy sinh trong và ngoài nước; thông báo rộng rãi cho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ. Mở rộng hợp tác quốc tế trong việc tổ chức TKQT hài cốt liệt sĩ. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác TKQT hài cốt liệt sĩ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định 6 giải pháp hết sức cụ thể; Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ, khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc TKQT hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quán triệt các chủ trương, giải pháp nêu trên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị và địa phương; Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tập trung củng cố cả về lực lượng, phương tiện bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất; trong đó trọng tâm là các đội TKQT hài cốt liệt sĩ hiện do các quân khu quản lý. Bộ Quốc phòng, Ban công tác đặc biệt - Ủy ban chuyên trách Chính phủ cũng đã chủ động phối hợp với Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Lào, Ủy ban chuyên trách của Chính phủ Cam-pu-chia và các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân của Lào và Cam-pu-chia triển khai đồng bộ, chặt chẽ việc tổ chức TKQT hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trước đây. Ở trong nước, Bộ Quốc phòng giao cho cơ quan quân sự các cấp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phát động các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, huy động lực lượng phù hợp trong việc TKQT hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vấn đề phát sinh, những vướng mắc từ thực tiễn, các địa phương, đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết phù hợp. Việc thẩm định, kết luận về hài cốt liệt sĩ được Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc; chỉ xác định là hài cốt liệt sĩ khi có đủ căn cứ khoa học. Những hài cốt còn thiếu thông tin và căn cứ xác thực, trước khi kết luận phải được tiến hành giám định ADN. Bộ Quốc phòng giao cho Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) đồng thời là Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, là cơ quan trung tâm tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 triển khai thực hiện quyết định nêu trên và các văn bản quy định, hướng dẫn. Thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thực hiện việc TKQT hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, hiệu quả. Từng địa phương, đơn vị phải xác định công tác TKQT hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng quyết tâm cao, phát động toàn dân, các tổ chức xã hội với nhận thức, trách nhiệm và tình cảm cao nhất, tham gia tích cực các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy đầy đủ sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, huy động mọi người dân, mọi lực lượng, nhất là nhân dân ở những chiến trường ác liệt trong các cuộc kháng chiến; các cựu chiến binh, dân quân tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Đây là công việc hết sức quan trọng; là cơ sở bước đầu để các đội TKQT hài cốt liệt sĩ, các cấp, các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả việc TKQT hài cốt liệt sĩ trên từng địa bàn.

Thứ ba, tập trung hoàn thành việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh làm cơ sở để thân nhân liệt sĩ, các đội TKQT hài cốt liệt sĩ xác định chính xác đơn vị công tác; phạm vi, khu vực an táng các liệt sĩ. Do yêu cầu về bí mật quân sự trong các cuộc chiến tranh, nên các ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội được ghi trong giấy báo tử gửi về thân nhân các liệt sĩ theo các quy ước chung, nếu không giải mã kịp thời sẽ có không ít khó khăn trong việc xác định khu vực, vị trí hy sinh và an táng các liệt sĩ. Đẩy mạnh các giải pháp thu thập, kết nối thông tin; xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ có căn cứ cơ sở khoa học, nâng cao hiệu quả công tác TKQT hài cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước.

Thứ tư, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc quản lý chặt chẽ địa bàn; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong quân đội tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng tiến hành hiệu quả công tác TKQT hài cốt liệt sĩ; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện, đề xuất với các cơ quan chức năng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 để có hướng giải quyết phù hợp. Chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân lợi dụng việc TKQT hài cốt liệt sĩ để trục lợi. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, thường xuyên định hướng, nâng cao nhận thức, hiểu biết để nhân dân, thân nhân liệt sĩ không bị kẻ xấu lợi dụng bởi các hoạt động kích động, mê tín dị đoan trong việc TKQT hài cốt liệt sĩ.

 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Đại tướng Pôn Xa-rươn ký thỏa thuận tiếp tục hợp tác giai đoạn 2013 - 2014 về tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia, chiều 20/6/2013. (ảnh: TTXVN)

Thứ năm, tăng cường quan hệ, phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia; tổ chức các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ hiệu quả. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của hai nước Lào và Cam-pu-chia trong việc thu thập, xử lý thông tin; động viên và phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ theo sự quản lý và chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 và Ban Chỉ đạo các cấp. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban chuyên trách Chính phủ Cam-pu-chia và các nước, các tổ chức xác định kế hoạch, có những giải pháp phối hợp hành động theo từng năm; bảo đảm cho các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú có được trong suốt những năm qua, thời gian tới từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm cao hơn nữa, tổ chức chặt chẽ tốt hơn nữa để công tác TKQT hài cốt liệt sĩ thực sự đạt được hiệu quả; đáp ứng mong mỏi của nhân dân và thân nhân liệt sĩ cả nước.

File đính kèm:

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 (nguồn: Báo QĐND)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.