Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

18:50 | 31/08/2012

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG

Số: 1248/NCC-KHTC

V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 Hà Nội, ngày 22  tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Thực hiện Quyết định số 2342/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 (gửi kèm theo), Cục Người có công hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

1. Mục 2, khoản II, Điều 1:

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ yếu còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản I và Mục 1, 4, 5 của khoản II Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-CTN thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ cũng được nhận 01 suất quà theo quy định của Mục này.

2. Mục 3, khoản II, Điều 1:

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ là một người duy nhất được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và giữ bản gốc Bằng Tổ quốc ghi công.

Việc tặng quà của Chủ tịch nước đến đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ phải đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót (mỗi một liệt sĩ thì đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận một suất quà).

3. Đối với đối tượng quy định tại khoản I và Mục 1, 2, 4, 5 của khoản II Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-CTN, mỗi người chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 suất quà với mức đó.

Ví dụ:

- Một người là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đồng thời là thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 80% trở xuống thì được nhận 01 suất quà với mức 400.000 đồng.

- Một người là thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 80% trở xuống đồng thời là bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 80% trở xuống thì được nhận 01 suất quà với mức 200.000 đồng.

- Một người là thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 80% trở xuống đồng thời là người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng 01 liệt sĩ và giữ bản gốc Bằng Tổ quốc ghi công thì được nhận 02 suất quà với mức 200.000 đồng.

4. Tổ chức thực hiện:

- Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo. Căn cứ kết quả thực hiện, Bộ sẽ điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2012 của các địa phương.

- Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ đối tượng nhận quà Tết theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà Tết, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/3/2012./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh (để báo cáo);

- Cục CS – TC Chính trị - Bộ Quốc phòng;

- Cục CS - Tổng cục XDLL - Bộ Công an;

- Vụ KHTC;

- Lưu: VP, Cục NCC.

CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Hoàng Công Thái

 

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.