Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần năm 2013

09:31 | 10/01/2013

(Bqp.vn) - Vừa qua, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết, các đơn vị cần bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đã xác định.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong giai đoạn mới, ngày 29-10-2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về Công tác hậu cần (CTHC) quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của CTHC, cũng như mối quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác quan trọng này. Để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động, công tác đạt hiệu quả cao, các đơn vị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là ngành Hậu cần phải quán triệt sâu sắc, nắm vững Nghị quyết, trên cơ sở đó tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với tình hình, nhiệm vụ.

Trong năm qua, với sự nỗ lực của toàn quân, CTHC quân đội đã đạt được kết quả toàn diện, vững chắc; chất lượng, hiệu quả các mặt bảo đảm hậu cần (BĐHC) tiếp tục được nâng lên; các mục tiêu, chỉ tiêu CTHC đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngành Hậu cần Quân đội đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả CTHC; đồng thời, chủ động thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành, góp phần bảo đảm cho toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Những kết quả đó rất quan trọng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW trong năm tới và những năm tiếp theo.


Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng BQP tham quan một số mẫu quân trang cải tiến (12-2012). (ảnh: Báo QĐND)

Năm 2013, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn. Mặt khác, đây là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tiếp tục có sự phát triển, nhu cầu BĐHC tăng cao. Trong khi đó, nguồn ngân sách bảo đảm còn hạn hẹp chưa đáp ứng đủ nhu cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường... Trước bối cảnh đó, các đơn vị, trước hết là cơ quan hậu cần các cấp cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tập trung triển khai thực hiện toàn diện các mặt CTHC. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung quán triệt và khẩn trương triển khai xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; coi đây là một nội dung trọng tâm trong CTHC năm 2013. Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết 623-NQ/QUTW đến mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần, làm cho mọi người thấy rõ vị trí, vai trò quan trọng của CTHC, những khó khăn, thách thức, cùng các chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp CTHC mà Quân ủy Trung ương đã xác định. Từ đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với công tác này. Cơ quan hậu cần các cấp cần chủ động nắm vững tình hình mọi mặt, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị cụ thể hóa việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW bằng các kế hoạch, chương trình hành động với lộ trình, chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ CTHC năm 2013 với lộ trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu CTHC xác định trong Nghị quyết, tạo động lực tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả CTHC.

2. Chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ đột xuất; trong đó, tập trung ưu tiên cho đơn vị làm nhiệm vụ ở các khu vực trọng điểm, biên giới, biển, đảo, đơn vị mới thành lập, đơn vị được đầu tư hiện đại hóa... Cơ quan hậu cần các cấp cần chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch BĐHC cho nhiệm vụ SSCĐ; tổ chức duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; triển khai điều chỉnh lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ ở các cấp theo Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 18-9-2012 của Tổng Tham mưu trưởng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; trong đó, chú trọng dự trữ đồng bộ, có chiều sâu đối với các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ ở địa bàn khó khăn, dễ bị chia cắt và chủ động chuẩn bị vật chất sẵn sàng bảo đảm cho lực lượng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Các cơ quan chức năng của Tổng cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng điểm một số mô hình căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh để rút kinh nghiệm trong toàn quốc; đồng thời, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy mạnh kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhằm tăng cường tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ, nhất là trên các địa bàn chiến lược, các tỉnh trọng điểm về quốc phòng - an ninh.

3. Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BĐHC thường xuyên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu CTHC năm 2013. Toàn quân, trước hết là ngành Hậu cần cần nhận thức rõ những khó khăn trong công tác BĐHC; trên cơ sở đó, tiếp tục nêu cao tinh thần “tự lực tự cường”, chủ động phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX), tạo nguồn, phát huy hiệu quả của phương thức bảo đảm vật chất hậu cần trong cơ chế thị trường; thực hiện phân cấp triệt để cho đơn vị kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, mở rộng đấu thầu trong mua sắm, tạo nguồn và xã hội hóa các mặt bảo đảm; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí… nâng cao chất lượng các mặt BĐHC, giữ ổn định đời sống bộ đội.

Ngành Quân nhu tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tiền ăn; chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm ổn định, chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tích cực chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng. Cục Quân nhu tiếp tục chỉ đạo mở rộng xã hội hóa dịch vụ phục vụ nuôi dưỡng bộ đội và đẩy mạnh việc bổ sung, thay thế trang bị nhà ăn, nhà bếp, nhất là đầu tư lắp đặt bếp lò hơi cơ khí cho các đơn vị theo tiến độ, kế hoạch Bộ đã phê duyệt. Mặt khác, chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân trang cho bộ đội; thực hiện tốt việc cấp thẳng quân trang tân binh tại các địa phương giao quân. Các đơn vị tiếp tục duy trì và đẩy mạnh TGSX theo hướng ứng dụng công nghệ mới; ưu tiên đầu tư TGSX ở cấp tiểu đoàn và tương đương; chú trọng phát huy hiệu quả của các cơ sở TGSX tập trung đã được đầu tư (kể cả đơn vị có bếp ăn xã hội hóa); đồng thời, làm tốt công tác quản lý, điều hòa sử dụng sản phẩm TGSX, quản lý chặt chẽ giá sản phẩm TGSX đưa vào bếp ăn, đảm bảo thiết thực cải thiện đời sống bộ đội.

Năm 2013, công tác doanh trại tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, bảo đảm doanh trại, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu theo tiến độ đã đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX. Tổng cục chỉ đạo bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm để xây dựng đồng bộ doanh trại cho các đơn vị. Trước hết, ưu tiên các trung đoàn, sư đoàn bộ binh đủ quân, các trung đoàn, lữ đoàn kỹ thuật, đồn biên phòng, nhà ở bộ đội tàu hải quân. Ngành Doanh trại cần chủ động làm tốt chức năng quản lý, bảo đảm về chuyên ngành; chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ các công trình, dự án; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội, ưu tiên bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho các đơn vị trên địa bàn khó khăn; xây dựng, bổ sung định mức sử dụng điện, nước cho các trang bị mới, nhiệm vụ đặc thù... Các đơn vị cần huy động tối đa các nguồn lực, tích cực cải tạo, sửa chữa, xây dựng doanh trại, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội; thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước; đồng thời, chủ động đẩy nhanh tiến độ hợp thức đất quốc phòng và tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Căn cứ vào khả năng ngân sách và chỉ tiêu hạn mức được giao, ngành Xăng dầu chủ động nắm và dự báo sát tình hình thị trường để xây dựng phương án tạo nguồn xăng dầu ổn định, vững chắc, hạn chế thấp nhất tác động của việc tăng giá, bảo đảm kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ, các đơn vị theo đúng thứ tự ưu tiên; tiếp tục tăng cường phân cấp ngân sách cho các đơn vị tự tạo nguồn theo chủ trương của Bộ. Các cơ quan, đơn vị phải công khai hạn mức, định mức bảo đảm cho từng ngành, đơn vị trực thuộc; chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc mua xăng dầu phân cấp; quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng nhiệm vụ, không để sử dụng vượt quá hạn mức. Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm hạn mức xăng dầu theo quy định. Cục Xăng dầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống kho xăng dầu các cấp, nhất là kho xăng dầu cấp chiến lược và mua sắm, đổi mới trang bị, khí tài xăng dầu cho một số đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và SSCĐ.

Đối với công tác vận tải, đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm vận tải theo hướng phân cấp triệt để và xã hội hóa vận chuyển những mặt hàng thông dụng; chú trọng đảm bảo an toàn trong vận chuyển; ưu tiên ngân sách bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho các phương tiện làm nhiệm vụ SSCĐ, phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Thời gian tới, Cục Vận tải cần tăng cường chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực vận tải cấp chiến lược, chiến dịch phù hợp với khả năng ngân sách; làm tốt việc mua sắm xe vận tải nhẹ để trang bị cho các đơn vị cấp chiến thuật; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kết hợp khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện hiện có với thuê phương tiện theo quy định, thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất, nhất là vận chuyển bảo đảm cho Trường Sa, DK.

4. Đẩy mạnh chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, cơ quan hậu cần các cấp và làm chuyển biến toàn diện công tác xây dựng chính quy ngành Hậu cần Quân đội. Trước hết, các cấp của Ngành cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ‘‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’’, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị hậu cần thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy đơn vị trong việc kiện toàn tổ chức, biên chế của Ngành, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch tổ chức lực lượng của từng cấp; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần. Ngành tiếp tục đột phá xây dựng chính quy trong hoạt động CTHC, trọng tâm là: duy trì nền nếp chế độ công tác; nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành BĐHC của cơ quan hậu cần các cấp; hoàn chỉnh và thống nhất hệ thống văn kiện, sổ sách, mẫu biểu thống kê hậu cần. Các đơn vị phải đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện hậu cần, theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; trong đó, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, BĐHC theo các phương án, kế hoạch, tình huống tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao; huấn luyện BĐHC cho các lực lượng được trang bị khí tài mới hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng hậu cần dự bị động viên. Các chuyên ngành hậu cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động hội thao, hội thi theo kế hoạch; đặc biệt là, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua ‘‘Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy’’, gắn kết chặt chẽ Phong trào thi đua với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CTHC năm 2013.

File đính kèm:

Trung tướng Nguyễn Hữu Phú, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.