Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kỹ thuật trong tình hình mới

11:04 | 03/01/2013

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 29/11/2007, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về CTKT. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của CTKT đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với CTKT được nâng lên; hệ thống tổ chức, điều hành CTKT được củng cố, kiện toàn; hoạt động của ngành Kỹ thuật, CTKT trong toàn quân có nhiều đổi mới, ngày càng nền nếp, chính quy, chất lượng và hiệu quả. Công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) đi vào chiều sâu, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Hệ thống kho tàng, cơ sở BĐKT trong toàn quân được quy hoạch, đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hoá; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm hơn, bước đầu đáp ứng một phần nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kỹ thuật… Đặc biệt, CTKT đã có bước tiến lớn trong việc bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị cho các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị, vươn lên làm chủ công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT), nhất là VK,TBKT thế hệ mới... Nhờ đó, CTKT đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân; đảm bảo cho Quân đội làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả CTKT mà toàn quân đạt được trong thời gian qua rất đáng khích lệ. Đó là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giữ vai trò then chốt, quyết định. Tuy nhiên, CTKT vẫn còn những mặt hạn chế, nhất là về bảo đảm đồng bộ VK,TBKT; về công tác quản lý, quy hoạch, huấn luyện khai thác, sử dụng VK,TBKT mới cũng như đầu tư xây dựng tiềm lực kỹ thuật và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ (KH-CN) mới...

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, cấp ủy và chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục hạn chế, nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong CTKT, đảm bảo cho CTKT theo kịp sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường. Cách mạng KH-CN, trong đó có KH-CN quân sự tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của nhiều loại VK,TBKT mới; xu hướng sử dụng vũ khí công nghệ cao của các nước ngày càng phổ biến. Đảng, Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết tâm hiện đại hóa một số lực lượng và từng bước hiện đại hoá Quân đội. Tuy nhiên, do khả năng kinh tế của đất nước có hạn, nên bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư, trang bị cho Quân đội một số chủng loại VK,TBKT thế hệ mới, chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác, sử dụng các loại VK,TBKT hiện có, mà phần lớn đã qua nhiều năm sử dụng, hiện đã xuống cấp, thiếu đồng bộ… Tình hình đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo CTKT. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và tinh thần nội dung Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương. Cần tập trung nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp CTKT mà Quân ủy Trung ương đã xác định; đồng thời, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác lãnh đạo của các cấp ủy đối với CTKT trong tình hình hiện nay. Mọi cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải thấu suốt quan điểm: giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTKT là một nguyên tắc, là nhân tố quyết định đảm bảo cho CTKT được tiến hành đúng phương hướng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực tiễn phong phú của các đơn vị trong toàn quân thời gian qua đã chứng minh rõ điều đó. Ở đâu, khi nào cấp ủy quan tâm lãnh đạo CTKT, thì ở đó, khi đó CTKT đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tình hình sẽ ngược lại, nếu sự lãnh đạo của cấp ủy ở đó bị buông lỏng. Do vậy, trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, cấp ủy các cấp cần đề cao tinh thần trách nhiệm, có các giải pháp đồng bộ cả về tư tưởng, tổ chức, chính sách đối với ngành Kỹ thuật Quân đội; thực hiện lãnh đạo CTKT chặt chẽ, toàn diện, tập trung, thống nhất. Các cấp ủy cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo CTKT; phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy gắn với phát huy trách nhiệm, sức sáng tạo của từng cấp ủy viên, của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan kỹ thuật các cấp; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của các đơn vị thuộc quyền. Trước mắt, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần rà soát lại nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của cấp mình để hoàn thiện các quy chế, quy định; bổ sung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa CTKT.

Hai là, tăng cường công tác giáo dụcnâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng của CTKT trong tình hình mới. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tăng cường giáo dục cho bộ đội thấy rõ yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; những thuận lợi, khó khăn của CTKT hiện nay, cũng như sự tác động của kết quả thực hiện CTKT đối với nhiệm vụ quan trọng này. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội, các cấp ủy cần coi trọng việc phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, vai trò nòng cốt của ngành Kỹ thuật và sự tham gia tích cực của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân… Từ đó, xây dựng cho bộ đội động cơ, trách nhiệm, ý thức “cần, kiệm”, tinh thần “tự lực tự cường” trong thực hiện CTKT. Đồng thời, tập trung đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục sao cho đa dạng, phong phú, thiết thực, như: lấy những gương điển hình tiên tiến trong hoạt động CTKT, hoặc thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động 50 để giáo dục bộ đội, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong ngành Kỹ thuật. Bên cạnh đó, phải tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng có thể nảy sinh trong hoạt động CTKT và kiên quyết chống biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo đối với công tác này.

Ba là, chú trọng lãnh đạo toàn diện, tập trung vào những nội dung trọng tâm, khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về CTKT ở tất cả các cấp trong toàn quân. Nội dung lãnh đạo CTKT phải toàn diện; song cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp phải căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong từng giai đoạn và những khâu yếu, mặt yếu để ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ CTKT, các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật trong toàn quân theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”, phù hợp với nhiệm vụ của từng cấp và quy hoạch tổ chức lực lượng quân đội trong tình hình mới. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác BĐKT, hạn chế tốc độ xuống cấp, đi đôi với quy hoạch sử dụng, mua sắm, cải tiến, tăng hạn, hiện đại hoá VK,TBKT phù hợp với khả năng ngân sách và cách đánh của các lực lượng vũ trang trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết loại khỏi biên chế các loại VK,TBKT không còn phù hợp. Chú trọng đầu tư thích đáng cho việc mua sắm VK,TBKT, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ công tác BĐKT thường xuyên và dự trữ cho các tình huống. Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch hệ thống kho tàng, cơ sở sửa chữa VK,TBKT ở các cấp đảm bảo phù hợp với thế bố trí chiến lược mới; đồng thời, kết hợp đầu tư củng cố, nâng cao năng lực bảo đảm của các cơ sở này, nhất là trên các khu vực, hướng, địa bàn trọng điểm nhằm tạo thế trận BĐKT tại chỗ vững chắc gắn với cơ động linh hoạt theo kế hoạch phòng thủ…

Trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp cần chủ động gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ CTKT với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 29/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược trang bị Quân đội nhân dân Việt Nam”, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm tự lực tự cường; thực hiện tốt hơn việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trong hoạt động CTKT. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp tích cực, chủ động tạo lập, huy động các nguồn lực trong và ngoài quân đội, trong nước và ngoài nước cho CTKT… Trước mắt, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW đảm bảo đúng tiến độ; duy trì vững chắc đồng bộ VK,TBKT cho các đơn vị, ưu tiên cho các quân chủng, binh chủng kỹ thuật “tiến thẳng lên hiện đại” theo chủ trương, kế hoạch mà Bộ đã xác định và các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trên các địa bàn chiến lược; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, làm chủ VK,TBKT mới. Ngành Kỹ thuật Quân đội, trước hết là Tổng cục Kỹ thuật, cần phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về CTKT, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo CTKT đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Bốn là, tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật (CB,NVKT) vững mạnh làm nòng cốt trong thực hiện CTKT. Đây là vấn đề vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với ngành Kỹ thuật và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với CTKT. Thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp, nhất là ngành kỹ thuật của các lực lượng được đầu tư hiện đại hoá. Trong đó, chú trọng lãnh đạo xây dựng, phát triển đội ngũ CB,NVKT có cơ cấu hợp lý, đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng toàn diện (trước hết là có chất lượng cao về chính trị), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy cần lãnh đạo việc rà soát, nắm vững thực trạng đội ngũ CB,NVKT, chủ động làm tốt công tác quy hoạch xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên kỹ thuật theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình. Chú ý gắn quy hoạch với đào tạo, sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ CB,NVKT phù hợp lộ trình từng bước hiện đại hoá quân đội. Toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,NVKT; thực hiện đa dạng hoá loại hình và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo; chú trọng khuyến khích CB,NVKT tự học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của CTKT. Mặt khác, cần đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới quy trình, chương trình đào tạo CB,NVKT các cấp, coi trọng bổ sung nội dung huấn luyện về CTKT trong điều kiện tác chiến mới. Đặc biệt, tiếp tục lãnh đạo làm tốt việc tuyển chọn nhân sự gửi đi đào tạo ở nước ngoài theo quy định; tiến hành tạo nguồn, thu hút, tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành, sinh viên giỏi ngoài Quân đội. Có chiến lược ưu tiên xây dựng đội ngũ CB,NVKT có trình độ cao trên các lĩnh vực kỹ thuật trọng điểm, đặc thù, mũi nhọn và công nghệ cao; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đào tạo, nghiên cứu, khai thác VK,TBKT mới với sửa chữa, cải tiến và sử dụng VK,TBKT hiện có. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với đội ngũ CB,NVKT, nhất là số cán bộ, chuyên gia kỹ thuật đầu ngành; thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa đãi ngộ về vật chất với động viên tinh thần, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để họ yên tâm, gắn bó với nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là, lãnh đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự; tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách về CTKT cho phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tiễn. Các cấp ủy, trước hết là cấp ủy các học viện, nhà trường, cơ sở nghiên cứu trong ngành Kỹ thuật và của Bộ Quốc phòng cần quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về kỹ thuật quân sự, nhằm xây dựng, phát triển nền khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề quan trọng, phục vụ thiết thực cho CTKT và đảm bảo VK,TBKT cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trong thời bình và thời chiến. Để đạt được mục tiêu đó, công tác nghiên cứu khoa học phải kế thừa những bài học quý được đúc kết trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây và kinh nghiệm của các nước thông qua hợp tác quốc tế về lĩnh vực quốc phòng mà ta có thể vận dụng; đồng thời, phải bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của Quân đội để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong lĩnh vực KH-CN, kỹ thuật quân sự. Trong quá trình nghiên cứu, phải chú trọng tính dự báo, phát hiện, nhất là những vấn đề mới; tạo bước đột phá trong ứng dụng tiến bộ KH-CN, đặc biệt là công nghệ cao vào công tác quản lý, chỉ huy, làm chủ việc bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất vật tư, thiết bị… tiến tới chủ động hoàn toàn trong các lĩnh vực CTKT.    

Các cấp ủy cần coi trọng lãnh đạo làm tốt việc rà soát, nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện CTKT của toàn quân và từng chuyên ngành kỹ thuật, đáp ứng sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu đổi mới phương thức BĐKT trong thời bình cũng như trong thời chiến; xây dựng phương thức BĐKT cho VK,TBKT mới; xây dựng cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của xã hội bảo đảm cho CTKT trong điều kiện kinh tế thị trường; xây dựng các cơ chế, quy chế về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự…, tạo hành lang pháp lý cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo CTKT.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với CTKT trong tình hình mới là yêu cầu khách quan và là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT. Do đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đề cao trách nhiệm chính trị, có giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

File đính kèm:

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư BCHTƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.