Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Toàn quân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013

12:21 | 06/01/2013

(Bqp.vn) - Năm 2012 là năm thứ 2 toàn dân và toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen.


Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2012.

Với sự chủ động, nỗ lực cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Kết quả nổi bật là: cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển toàn diện đất nước. Quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ); thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc và là lực lượng chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả bước đầu, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trên một số mặt công tác và việc thực hiện 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Quân đội còn có hạn chế, như: việc nắm, quản lý tư tưởng bộ đội và chấp hành kỷ luật chuyển biến còn chậm; việc điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội thực hiện chưa thật quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm, hiệu quả chưa cao. Những thiếu sót, hạn chế đó có cả nguyên nhân chủ quan, khách quan, phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn quân trong năm 2012. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời để tạo đà cho năm 2013 thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) với một khí thế mới, hiệu quả cao.

Năm 2013, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nước cơ bản ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng; vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá ta quyết liệt hơn. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; đời sống của bộ đội, nhân dân còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng kinh tế thế giới phục hồi chậm.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP năm 2013, các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm vững tình hình nhiệm vụ; quán triệt kỹ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Quân đội cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; trong đó, cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau.

Trước hết, chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP; đồng thời, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo và vùng trời của Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Quân đội. Vì thế, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan chiến lược cần phải làm tốt công tác nghiên cứu dự báo chiến lược; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình quốc tế và  trong nước, đánh giá và dự báo chính xác xu hướng phát triển của những sự kiện, diễn biến về quốc phòng, an ninh, đối ngoại tác động đến nhiệm vụ BVTQ của nhân dân ta. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược BVTQ, điều chỉnh cơ chế, chính sách, pháp luật về QS,QP; phối hợp với các lực lượng khác, nhất là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng - an ninh (QP-AN) và đối ngoại, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường quốc tế và trong nước thuận lợi để phát triển toàn diện đất nước.

Trên cơ sở quán triệt, nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tiếp tục chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; trong đó, ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng để nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, giảm thiểu bất đồng, không để xảy ra xung đột, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, của khu vực và thế giới. Thông qua quan hệ hợp tác, tích cực tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cộng đồng quốc tế đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, cũng như chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ của Đảng, Nhà nước ta; nghiên cứu tham gia các hoạt động huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn trong cơ chế ADMM và ADMM+, tạo vị thế trong quan hệ quốc phòng.

Hai là, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu và cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức tốt việc diễn tập, luyện tập các phương án tác chiến, bảo đảm sát thực tế, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, để không ngừng nâng cao khả năng và sức mạnh BVTQ. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) về chiều sâu, vững chắc theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ; coi trọng xây dựng các tiềm lực, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học còn tồn đọng ở một số khu vực.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền QPTD, BVTQ. Coi trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp, ban chỉ huy quân sự ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ QS,QP. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ quân sự cấp xã (phường, thị trấn); công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên và các chương trình, đề án về tổ chức, huấn luyện, chính sách đối với dân quân, tự vệ.

Trong tình hình hiện nay, Quân đội phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an ở tất cả các cấp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; đồng thời, là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hành động xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.

Ba là, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội lên một bước mới; trong đó, coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến rõ rệt về tổ chức, biên chế, chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cấp ủy và chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục sát với tình hình, đối tượng; trọng tâm là giáo dục lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của Quân đội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chủ động phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Quân đội của các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính sách, công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thúc đẩy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Xóa đói giảm nghèo” và giúp nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Quân đội đã xác định. Trong đó, triển khai thực hiện tốt Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội đến năm 2015, kiên quyết bảo đảm quân số thực tế sát biên chế quy định. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh; đầu tư cho Hải quân, Phòng không – Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật theo hướng tiến thẳng lên hiện đại. Đồng thời, quan tâm đầu tư cho các lực lượng binh chủng hợp thành, các đơn vị đủ quân, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đủ sức xử lý các tình huống xảy ra.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện. Coi trọng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng và khu vực phòng thủ sát thực tế, sát nhiệm vụ; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là vũ khí, trang bị mới và đảm bảo thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy gắn với công tác quản lý, rèn luyện, kỷ luật của bộ đội, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là các vụ việc nghiêm trọng và mất an toàn trong tham gia giao thông. Thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo; cụ thể hóa Luật Giáo dục đại học phù hợp với đặc thù đào tạo cán bộ trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020; trong đó, tập trung xây dựng một số học viện thành trường trọng điểm quốc gia và Quân đội theo kế hoạch; tăng cường các biện pháp mạnh để phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, quản lý, rèn luyện học viên trong hệ thống nhà trường quân đội. Tích cực triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015; trọng tâm là rà soát, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính quân sự thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo hoàn thiện hơn nữa quy trình giải quyết công việc theo hướng sát thực tiễn, sát cơ sở, tăng cường kỷ luật và đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với những nội dung trọng tâm trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác khác, như: bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tài chính, sản xuất kinh tế kết hợp với quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng, khoa học - công nghệ và môi trường, nghiên cứu khoa học quân sự, tư pháp... nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội; coi trọng triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trên cơ sở quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp ủy cần chủ động cụ thể hóa chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương sát với đặc điểm, tình hình của đảng bộ, chi bộ mình. Trong đó, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, đề cao tự phê bình và phê bình, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy phù hợp với quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng và bố trí, sắp xếp cán bộ; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ chi bộ và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp cần tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2012 - 2020 và những năm tiếp theo; Quy chế công tác cán bộ sửa đổi, bổ sung năm 2012. Theo đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách về nhà ở, an dưỡng, điều dưỡng, hậu phương cán bộ; xây dựng Đề án “Nghiên cứu giải pháp thu hút tài năng phục vụ Quân đội trong tình hình mới”.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định, chế độ sinh hoạt; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Qua đó, chủ động phát hiện, phòng ngừa, xử lý các vi phạm ngay từ cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ về chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ QS,QP năm 2013 rất nặng nề. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

File đính kèm:

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.