Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn ở Sư đoàn Bộ binh 301

17:38 | 19/10/2017

(Bqp.vn) - Sư đoàn bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô và tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, xác định công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị là trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều năm liền, Sư đoàn an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, an toàn giao thông và an toàn thông tin mạng; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, chỉ còn dưới 0,2% (năm 2015: 10 vụ, giảm 02 vụ so với năm 2014; năm 2016: 06 vụ, giảm 04 vụ so với năm 2015). Kết quả đó góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn nhiều năm liền trong sạch, vững mạnh; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Sư đoàn không ngừng nâng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng (năm 2015) và Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2016).

Đại tá Doãn Kim Tuyến phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị (giai đoạn 2015 - 2017).

Từ thực tiễn tiến hành công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian qua, Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chức năng các cấp trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Đảng ủy Sư đoàn đã ban hành Chương trình về “Thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật” và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác này với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong nghị quyết, kết luận lãnh đạo nhiệm vụ thường kỳ hàng năm, hàng tháng của cấp ủy các cấp đều xác định công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn đơn vị là một nội dung trọng tâm lãnh đạo; lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí quan trọng để phân tích, đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và bình xét khen thưởng hằng năm. Trong triển khai, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết vào kế hoạch công tác tuần, tháng của đơn vị; đồng thời, ban hành các quy chế, quy định, nội quy thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Cán bộ chủ trì các cấp có chương trình hành động nêu gương; từng cán bộ, đảng viên và quần chúng tự giác viết cam kết thực hiện nghiêm túc nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Cơ quan chính trị, tham mưu các cấp phát huy tốt vai trò chủ trì, trung tâm phối hợp, hiệp đồng; vừa thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy, vừa đề cao trách nhiệm trong hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả theo đúng chương trình, kế hoạch đã xác định, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo. Các cơ quan chức năng đã xác định đúng trách nhiệm, khắc phục được những biểu hiện hình thức hoặc “giao khoán” cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhờ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội quy, quy định của đơn vị, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng và mất an toàn trong đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, xác định nội dung giáo dục phù hợp, bảo đảm tính toàn diện, sát đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị theo quy định, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Trong đó, trọng tâm là các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, như: Chỉ thị 04/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Chỉ thị 91/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Chỉ thị 96/CT-BQP về “Công tác bảo đảm an toàn kho tàng và quản lý vũ khí, đạn dược sẵn sàng chiến đấu”. Đồng thời, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững Quy định về một số nội dung đột phá xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, ban hành kèm theo Quyết định 1038/QĐ-BTL của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các quy định của Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thông tin về tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Chỉ thị 561/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về “Công tác bảo đảm an toàn kho tàng và quản lý vũ khí, đạn dược sẵn sàng chiến đấu”... Ngoài các nội dung, chương trình theo quy định của trên, Sư đoàn đã biên soạn chuyên đề “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” để phổ biến, giáo dục cho các đối tượng. Các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát mục tiêu, yêu cầu hoạt động, công tác và cuộc sống sinh hoạt của bộ đội, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

Sân khấu hóa trong thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Thuận lợi đối với Sư đoàn là, nhìn chung bộ đội có trình độ nhận thức khá cao, với trên 30% hạ sĩ quan, chiến sĩ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Đây là điều kiện để Sư đoàn thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Từ đặc điểm này, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng; trong đó tích cực tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đọc báo pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, thi tìm hiểu pháp luật, duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật [1] và các thiết chế văn hóa… Điểm nổi bật là, Sư đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa [2]; từng bước nhân rộng mô hình ứng dụng soạn đề cương pháp luật điện tử để trình chiếu powerpoint trong tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của “Tổ tư vấn pháp luật” ở đơn vị và đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực quan trên bảng tin, pa-nô; nâng cao hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật; thực hiện mô hình “Mỗi tuần một điều luật” trên bảng tin nội bộ.

Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào Thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đơn vị để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chế độ nắm, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội được các đơn vị duy trì nghiêm túc, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết triệt để những vấn đề nảy sinh. Thực hiện đồng bộ cả 5 khâu: “nắm, quản lý tư tưởng, dự báo tư tưởng, định hướng tư tưởng, đấu tranh và xử lý tư tưởng nảy sinh”; vận dụng phù hợp 100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị và biện pháp xử lý của cán bộ. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, nhất là đối với chiến sĩ mới, Sư đoàn chỉ đạo các cấp chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng theo phương châm “3 cùng, 5 nắm” [3]; tổ chức cho chiến sĩ viết “Bản tự sự”, thông qua đó nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp gặp gỡ, giáo dục phù hợp. Đối với quân nhân chuyên nghiệp, thường xuyên động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, công tác. Đối với sĩ quan cấp phân đội, chú trọng nắm tâm tư, nguyện vọng, mối quan hệ để quản lý tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, giữa đơn vị, chính quyền, đoàn thể địa phương với gia đình để giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị.

Bốn là, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật. Sư đoàn thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, coi trọng việc rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ; duy trì chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn hệ thống kho tàng, phòng, chống cháy nổ, an toàn trong sinh hoạt và tham gia giao thông. Thực hiện nghiêm việc phân cấp quản lý; tăng cường quản lý bộ đội trong các thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm kỷ luật, như: sau mỗi đợt huấn luyện căng thẳng, trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, sau khi cán bộ, chiến sĩ đi phép, tranh thủ lên đơn vị, hành quân dã ngoại, luyện tập tổng hợp ở ngoài đơn vị... khắc phục có hiệu quả tình trạng “gò ép”; phát huy tốt tính tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của từng cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và tính tổ chức, tính kỷ luật của bộ đội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, không để kéo dài, không bao che, giấu diếm khuyết điểm. Tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo phân cấp, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nghiêm khắc, đúng người, đúng lỗi phạm, nhưng bao dung, tạo điều kiện cho họ phấn đấu, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Đồng thời, quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 301 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt hơn nữa công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội trong mọi tình huống.

[1] - Hiện nay, 100% đại đội đều có tủ sách pháp luật, 100% Phòng Hồ Chí Minh có ngăn sách pháp luật.

[2] - Trong 03 năm (2015 - 2017), Sư đoàn tổ chức 45 buổi diễn đàn, 16 buổi tọa đàm về chấp hành pháp luật và an toàn giao thông; tuyên truyền 516 bản tin pháp luật, bằng 1.218 giờ; tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tham nhũng…

[3] - 3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc. 5 nắm: nắm tâm tư, nguyện vọng; nắm lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; nắm phẩm chất đạo đức, lối sống; nắm năng lực công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ; nắm mối quan hệ.

File đính kèm:

Đại tá Doãn Kim Tuyến, Chính ủy Sư đoàn (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.