Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Tư liệu

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng
09:52 | 22/12/2016
(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của cách mạng, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong đấu tranh thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho Quân đội đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, có phương hướng chính trị - quân sự đúng đắn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Đại thắng mùa Xuân 1975 - Thành quả vĩ đại về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
15:36 | 03/04/2015
(Bqp.vn) - Cách đây 40 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có được thắng lợi vĩ đại ấy, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam.
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam
22:54 | 20/02/2015
(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.
Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng - nhân tố quyết định sự vững mạnh, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam
12:51 | 22/12/2014
(Bqp.vn) - Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải thành lập quân đội công nông và đặt quân đội công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.
Phát huy truyền thống anh hùng đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
12:49 | 22/12/2014
(Bqp.vn) - Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập.
Mãi mãi xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng
15:59 | 20/12/2014
(Bqp.vn) - Sáng 20/12/2014, tại TT Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/20144) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng
09:53 | 19/12/2014
(Bqp.vn) - Việc lãnh tụ Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là dấu mốc lịch sử trọng đại của QĐND Việt Nam. Nội dung của Chỉ thị là sự kết tinh, kế thừa có tính nhất quán, sáng tạo tư tưởng, đường lối chủ trương xây dựng LLVT cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập (3/2/1930).
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam
22:50 | 18/12/2014
(Bqp.vn) - Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, QĐND Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
14:59 | 17/12/2014
(Bqp.vn) - Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động của nhà nước và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng.
Xây dựng Quân đội cách mạng - Quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam
13:56 | 13/12/2014
(Bqp.vn) - Thực tiễn lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã khẳng định những quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng ta về xây dựng quân đội cách mạng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, QĐND Việt Nam - một đội quân cách mạng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; luôn trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; thực sự là LLVT và chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.