Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
17:13 | 24/05/2018
(Bqp.vn) - Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW).
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
22:22 | 20/05/2018
(Bqp.vn) - Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
17:24 | 31/10/2017
(Bqp.vn) - Ngày 30/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
10:15 | 30/10/2017
(Bqp.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
18:42 | 27/10/2017
(Bqp.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
14:49 | 27/10/2017
(Bqp.vn) - Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Xuất bản bộ sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
00:01 | 12/03/2017
(Bqp.vn) - Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần đưa các quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng xuất bản bộ 5 cuốn sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.